Verkoopsvoorwaarden

webshop Meubelen Loncin

Ondernemingsgegevens 


BV MEUBELEN LONCIN, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 85 en met ondernemingsnummer 0413.043.024


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website (www.toonzaalmeubel.be) van MEUBELEN LONCIN een BV met maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 85, BTW BE 0413.043.024, RPR Leuven, (hierna 'LONCIN') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op 
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) . Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van LONCIN moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende  voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LONCIN zouden aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

De prijzen zijn exclusief levering en plaatsing of installatie aan huis. Wanneer er reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Levering en plaatsing of installatie zijn mogelijk. De prijs hiervoor wordt berekend op specifieke vraag (zie Art. 4). 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LONCIN niet. LONCIN is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LONCIN is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LONCIN. LONCIN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien
 een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure houdt in dat de Klant, na het toevoegen van zijn keuze aan het winkelmandje, zijn bestelling verder verwerkt door het ingeven van alle gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de bestelling. Alle prijzen van de producten op www.toonzaalmeubel.be zijn exclusief levering en plaatsing of installatie. Wanneer de klant dit toch wenst dient hij dit aan te geven tijdens de bestelprocedure. De klantendienst van LONCIN neemt daarna contact op om de prijs voor deze extra service te berekenen.
     

De betaling gebeurt via overschrijving aan de hand van de bankgegevens die op het einde van de aankoop meegedeeld worden  en de betaling dient te gebeuren binnen de vijf dagen na de bestelling. Pas na ontvangst van de betaling zal de bestelling beschikbaar zijn voor ophaling of kan er tot levering (indien zo overeengekomen) van hetgeen besteld werd worden overgegaan. Indien de betaling niet binnen de vijf dagen ontvangen is door LONCIN komt de bestelling te vervallen en kan de Klant geen aanspraak meer maken op het door hem bestelde goed.

 

LONCIN is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot deze of eerdere bestellingen waarbij de Klant betrokken is of was.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via deze webwinkel worden standaard niet geleverd en geïnstalleerd maar worden klaargezet voor ophaling in één van onze toonzalen (Leuven, Hasselt of Zoutleeuw). Wanneer de Klant zou wensen dat zijn bestelling(en) in België of in het buitenland geleverd of geïnstalleerd zouden moeten worden dient dit aangeduid te worden tijdens de bestelprocedure waarna de klantendienst van LONCIN contact opneemt met de Klant om de prijs van deze extra service te berekenen en mee te delen. LONCIN behoudt zich steeds het recht voor om deze bestellingen te weigeren. 

Wanneer de klant kiest voor levering worden, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, de goederen aan de voordeur van de woning of het appartementsgebouw geleverd binnen 21   dagen na ontvangst van de betaling.

De inrichting ter plaatse moet de doorgang van de bestelde goederen toelaten. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de levering niet via de binnen lift kan gebeuren. Eventueel zal de koper van de bevoegde autoriteiten de nodige toestemmingen bekomen teneinde een buitenlift te plaatsen op kosten van de koper. Er zal steeds voorzien worden in parkeerplaats in de onmiddellijke omgeving van de plaats van levering. Alle onkosten opgelopen door het niet-naleven van deze voorwaarden zullen aangerekend worden. Het verwijderen en herplaatsen van ramen en raamkaders of deurkaders of balkons edm zijn niet inbegrepen. De koper zal steeds zorgen voor voldoende en afdoende bescherming van vloeren en muren op de plaats van levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan LONCIN.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de LONCIN was geboden. 


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van LONCIN. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LONCIN te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij LONCIN.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien het gaat om meerder goederen of onderdelen van een goed dan begint de termijn de lopen de dag na de ontvangst van de laatste zending.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BV LONCIN, met zetel te 3440 Zoutleeuw, 011/78.16.61 en  info@loncin.be  via een ondubbelzinnige verklaring  (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LONCIN heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan LONCIN.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt  LONCIN zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal LONCIN alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat LONCIN  alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door LONCIN geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

LONCIN  betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

·        de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

·         de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. 
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant LONCIN zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De Klant dient het gebrekkige goed op eigen kosten en binnen een zo kort mogelijke termijn bezorgen aan LONCIN voor nazicht en herstelling. Indien herstelling niet mogelijk is dan heeft LONCIN het recht om het goed te vervangen door een identiek goed. Indien een vervanging door een identiek goed niet mogelijk is dan zal er tot terugbetaling van de aankoopprijs worden overgegaan.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van LONCIN is bereikbaar op het telefoonnummer 011/78.16.61, via e-mail op info@loncin.be of per post op het volgende adres 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 85. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover LONCIN beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 8 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt LONCIN zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen in het kader van haar eigendomsvoorbehoud.


Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, BVB LONCIN,  respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens .

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:  de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden .

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BV LONCIN, 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 85 ( info@loncin.be ) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BV LONCIN, 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 85 ( info@loncin.be ).

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LONCIN heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
LONCIN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 011/78.16.61 of via  info@loncin.be .

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

LONCIN maakt zowel gebruik van ‘First party cookies’ als 'Third Party cookies'.
'First Party cookies' zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,  dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  De bewuste bepaling zal in dat geval vervangen worden door een geldige en wettelijke bepaling die het beoogde doel van de vervangen bepaling zoveel mogelijk benadert.

 
Het nalaten op gelijk welk moment door LONCIN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van LONCIN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping  door een consument

 

Beste Klant,   dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst als consument heeft afgesloten en u deze kan en wil herroepen.

 

Aan BV Loncin, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 85

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) :

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.